Yêu cầu báo giá số 167/YCBG-PSTW ngày 05/02/2024

Kính gửi: Các nhà thầu tham gia báo giá