Sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2010

Sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2010

- Căn cứ quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Khoa học - Công nghệ Việt Nam đến năm 2010;

- Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBNDTP về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào định hướng chiến lược phát triển Khoa học - Công nghệ TP.HCM giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học - Công nghệ TP.HCM nhằm triển khai kế hoạch Khoa học - Công nghệ năm 2010;

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu các mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch khoa học - công nghệ năm 2010 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài. Các nội dung đặt hàng nghiên cứu khoa học - công nghệ bổ sung của Lãnh đạo thành phố sẽ được thông báo sau.

A - Mục tiêu và nội dung nghiên cứu khoa học năm 2010

Click chuột vào từng chương trình để xem mục tiêu nội dung chi tiết.

1. Chương trình Công nghệ Thông tin và GIS

2. Chương trình Công nghệ Sinh học

3. Chương trình Vật liệu mới và Công nghiệp Dược

4. Chương trình Công nghiệp – Tự động hóa

5. Chương trình Quản lý Đô thị

6. Chương trình Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên

7. Chương trình Khoa học Xã hội -Nhân văn và Đổi mới cơ chế quản lý

8. Chương trình Giáo dục-Đào tạo

9. Chương trình Thể dục Thể thao

10. Chương trình Khoa học và Công nghệ Năng lượng

11. Chương trình Phát triển Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

12. Chương trình Y tế và Bảo hộ lao động

13. Chương trình Vườn ươm Sáng tạo KH- CN trẻ

14. Chương trình Nghiên cứu cơ bản

15. Dự án sản xuất thử nghiệm

B - Các quy định điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài

I. Những quy định chung:

Điều 1:

1. Việc sơ tuyển đề tài, dự án KH-CN là quá trình xem xét đánh giá các hồ sơ tham gia sơ tuyển để lựa chọn tổ chức và cá nhân có số điểm đạt yêu cầu chuẩn bị đưa vào kế hoạch KH-CN hàng năm của thành phố.

2. Đề tài KH-CN phải đảm bảo có giá trị khoa học và công nghệ, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến về công nghệ, tính cấp thiết, tính thực tiễn, tính khả thi và tính liên ngành.

3. Dự án KH-CN chủ yếu tập trung triển khai kết quả nghiên cứu của các chương trình khoa học và công nghệ ưu tiên, phục vụ phát triển các ngành kinh tế quan trọng, tạo ra quy trình công nghệ và sản phẩm mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

4. Đề tài cùng nội dung nghiên cứu (đã, đang hoặc chờ nhận kinh phí nghiên cứu thuộc ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn khác) không được đăng ký sơ tuyển.

5. Các đề tài đăng ký thuộc chương trình Vườn ươm Sáng tạo KH-CN trẻ có quy định bổ sung như sau:

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển KH-CN trẻ.

- Độ tuổi của chủ nhiệm đề tài dưới 35 tuổi.

- Không chủ trì quá 02 đề tài đã được xét duyệt, nghiệm thu trong chương trình.

- Kinh phí thực hiện ≤ 80 triệu.

Điều 2.

1. Các đề tài, dự án KH&CN được ưu tiên:

- Giải quyết các vấn đề đặt hàng, các dự án lớn của thành phố.

- Các dự án sản xuất thử nghiệm trên cơ sở các đề tài đã được nghiệm thu.

- Các đề tài có nhiều địa chỉ ứng dụng và có các nguồn kinh phí khác ngoài kinh phí từ ngân sách.

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất thử nghiệm từ năm 2010 được chia thành 3 nhóm:

- Các đề tài nghiên cứu cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn được ngân sách đầu tư 100% kinh phí nghiên cứu.

- Các đề tài nghiên cứu triển khai sẽ theo cơ chế đồng đầu tư, tỷ lệ đầu tư từ ngân sách và cơ quan ứng dụng được hai bên thỏa thuận.

- Các dự án nghiên cứu lớn, tạo sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao, tạo sản phẩm mới. Ngân sách đầu tư kinh phí lớn, thu hồi từ chuyển giao công nghệ.

Điều 3:

1.Các tổ chức, cơ quan (dưới đây gọi là tổ chức) có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài, dự án đều có quyền tham gia đăng ký chủ trì đề tài, dự án.

2. Mỗi tổ chức được đồng thời chủ trì nhiều đề tài, dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức và phải đảm bảo có đủ số lượng cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện các nhiệm vụ KH-CN. Mỗi đề tài, dự án chỉ có một cơ quan chủ trì thực hiện.

3.Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài, dự án (làm chủ nhiệm) phải có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ mà mình đăng ký (được đào tạo hoặc làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực đó) hoặc liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ đó (kèm theo điều kiện đội ngũ cộng tác viên tham gia đề tài phải có chuyên môn phù hợp cùng lĩnh vực)

4. Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm quá 2 đề tài, hoặc 1 dự án cấp thành phố (cho đến khi nghiệm thu). Mỗi đề tài, dự án có tối đa 2 đồng chủ nhiệm.

5. Cá nhân đăng ký thực hiện đề tài, dự án bị trễ hạn quá 18 tháng chưa nghiệm thu, chưa quyết toán (không chứng minh được lý do chính đáng) sẽ không được đăng ký thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.

6. Các tổ chức có 3 đề tài, dự án trễ hạn hoặc không quyết toán kinh phí trên 18 tháng trở lên thì không được đăng ký chủ trì đề tài, dự án trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.

II. Đăng ký tham gia sơ tuyển

Điều 4: Hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển gồm những văn bản dưới đây:

1. Phiếu đăng ký đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ sơ tuyển năm 2010 (theo mẫu)

2. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký đề tài (theo mẫu)

3. Tóm tắt hoạt động KH-CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (theo mẫu)

4. Danh mục phụ lục đính kèm (nếu có)

5. Riêng hồ sơ đăng ký dự án KH-CN cần kèm theo các văn bản, tài liệu liên quan các đề tài KH-CN đã được nghiệm thu.

Điều 5:

1. Cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài cần gửi bộ hồ sơ (mỗi bộ gồm 01 bản gốc và 11 bản sao) gửi đến Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, số 244 Điện Biên Phủ Quận 3 TP.HCM (trực tiếp hoặc qua bưu điện) trong thời hạn quy định.

2. Hồ sơ phải nộp đúng hạn, ngày nhận hồ sơ được tính là ngày ghi dấu của bưu điện (nếu nộp qua đường bưu điện) hoặc ngày nhận trực tiếp tại phòng Quản lý Khoa học.

Điều 6:

Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia sơ tuyển có quyền rút hồ sơ, thay đổi hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Mọi bổ sung và sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định.

III. Tổ chức hội đồng đánh giá hồ sơ

Điều 7: Thời hạn nhận hồ sơ

Hồ sơ sẽ được nhận kể từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2009

Điều 8:

1. Những hồ sơ thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 3,4,5 nêu trên được đưa vào xem xét đánh giá.

2. Chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài nào thì không được tham gia chấm điểm đề tài đó.

3. Việc đánh giá hồ sơ được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm theo điều 9 của quy định này.

Điều 9: Hội đồng sơ tuyển

1. Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các Hội đồng sơ tuyển theo từng chuyên ngành.

2. Mỗi hội đồng có từ 7 đến 11 thành viên, gồm đại diện các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực được giao đánh giá, đại diện các cơ sở đăng ký áp dụng kết quả nghiên cứu, các nhà kinh tế, các nhà quản lý, thành viên các Ban chủ nhiệm chương trình KH-CN của TP.HCM.

3. Hội đồng họp thảo luận, đánh giá bằng cách bỏ phiếu kín chấm điểm.

4.Nếu phiếu điểm có sự chênh lệch điểm từ 30% so với điểm trung bình của hội đồng thì phiếu điểm đó không có giá trị và bị loại bỏ.

IV. Mẫu chấm điểm của Hội đồng sơ tuyển
Điều 10: Mỗi hồ sơ của đề tài được hội đồng sơ tuyển chấm điểm theo mẫu sau:

Mẫu dành cho các đề tài lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và công nghệ

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Điểm tối đa

1/ Mục tiêu rõ ràng và có tính cấp thiết (mức độ phù hợp và đáp ứng các nhiệm vụ mục tiêu trọng điểm được xác định, đáp ứng nhu cầu cấp bách của thành phố)n

20

2/ Tính mới, sáng tạo và tính hợp lý của nội dung và phương pháp nghiên cứu

30

3/ Năng lực thực hiện đề tài, dự án (điều kiện và kinh nghiệm tổ chức của cán bộ thực hiện và cơ quan chủ trì đề tài)

25

4/ Khả năng ứng dụng của đề tài, dự án

25

Tổng số điểm

100

Mẫu dành cho các đề tài lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Điểm tối đa

1/ Mục tiêu rõ ràng và có tính cấp thiết (mức độ phù hợp và đáp ứng các nhiệm vụ mục tiêu trọng điểm được xác định, đáp ứng nhu cầu cấp bách của thành phố)

20

2/ Tính hợp lý của nội dung và phương pháp nghiên cứu

30

3/ Năng lực thực hiện đề tài (điều kiện và kinh nghiệm tổ chức của cán bộ thực hiện và cơ quan chủ trì đề tài)

30

4/ Khả năng ứng dụng của đề tài

20

Tổng số điểm

100

V. Thông báo kết quả sơ tuyển

Điều 11:

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ thông báo kết quả sơ tuyển đến từng cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài, thông báo kết quả lên mạng CityWeb của thành phố.

1. Đề tài đạt từ 70/100 điểm trở lên được trình UBNDTP phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm của thành phố, được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.

2. Sau khi được UBNDTP phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm, chủ nhiệm đề tài phải bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Hội đồng khoa học chuyên ngành.

3. Nếu cùng nội dung nhưng hội đồng sơ tuyển chọn từ hai cá nhân, tổ chức trở lên thì đề tài dạng này áp dụng xét duyệt đề cương khoa học theo phương án cùng thỏa thuận chọn chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì hoặc theo hình thức tuyển chọn.

4. Nếu đề tài đã được ghi vào kế hoạch nhưng chủ nhiệm đề tài chưa nộp đề cương xét duyệt trong năm kế hoạchthì năm sau phải sơ tuyển lại, không bảo lưu kết quả sơ tuyển của năm trước, trừ trường hợp có ý kiến của Ban Chủ nhiệm chương trình và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị bảo lưu vì tính cấp thiết và tính khoa học của đề tài.

Điều 12:

Mọi khiếu nại có liên quan đến việc sơ tuyển và kết quả sơ tuyển được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày công bố kết quả sơ tuyển. Hồ sơ khiếu nại (nếu có) phải được lập thành văn bản và gửi cho phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (trực tiếp hoặc qua bưu điện). Ngày nhận hồ sơ khiếu nại được tính là ngày nhận hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM hoặc ngày ghi dấu của bưu điện (nếu nộp qua đường bưu điện).

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về mục tiêu, nội dung và quy trình đăng ký sơ tuyển đề tài năm 2010 xin vui lòng liên hệ:

1. Ts. Phan Thu Nga: Trưởng phòng Quản lý Khoa học

Điện thoại: 39325901

2. Ths. Đinh Minh Hiệp: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học

Điện thoại: 39325883

Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn

Theo Sở khoa học & Công nghệ Tp.HCM

Kỳ tích sản phụ vỡ tử cung 2 lần có...Duyên với Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa rất nặng nề có nguy cơ dẫn đến tử vong mẹ và thai rất cao. Câu chuyện chúng tôi kể dưới đây như một mối nhân duyên kỳ lạ của sản phụ H.T.Duyên 37 tuổi ở Thái Bình.